Sự thật về BKAV
Vấn đề khác

 

The Best Web Browsers of 2017 - Top Trình duyệt Web nên dùng:

1. Google Chrome

2. Safari

3. Microsoft Internet Explorer & Edge

4. Firefox

5. Opera

6. Vivaldi

7. Tor Browser

(Tổng hợp từ w3counter.com và http://www.techradar.com/news/software/applications/best-browser-which-should-you-be-using-932466)

Tham khảo tại: https://www.w3counter.com/globalstats.php?year=2017&month=7